Účasť zahraničných tanečníkov na Breaking Slovkia Tour

Súťaží SZTŠ (vrátane Breaking Slovakia Tour) sa môže zúčastniť:

A) zahraničný tanečník s členstvom zahraničného zväzu s členstvom vo WDSF

B) zahraničný štátny s členstvom v SZTŠ. Podmienky takéhoto členstva rieši Evidenčný poriadok. Pri občanoch EÚ sú podmienky rovnocenné s podmienkami pre občanov SR. Pri občanoch krajín mimo EÚ je k uznaniu členstva vyžadované, aby k prihláške dodali aj kópiu povolenia na pobyt na území Slovenska.

Tanečník môže byť členom aj dvoch národných zväzov, ale súťažnú činnosť môže vykonávať len za jeden.

 

Prihláška pre rok 2024

Prihláška:

Vyplnenú a podpísanú prihlášku zoskenujte a pošlite emailom na info@breaking.sk


Prihláška 2024 – jednotlivec cez Breaking Slovakia

Úhrada registračného poplatku na účet:

IBAN: SK39 1100 0000 0029 4011 6168
VS: 2023000
Suma: 20€
Nezabudnite dopísať meno/mená žiadateľov o členstvo do správy pre prijímateľa.

Povolenie na pobyt:

Ak ste občanom krajiny mimo Európskej únie, spolu s vyplňenou prihláškou zašlite aj kópiu povolenia na pobyt na území Slovenska.

Z dôvodu zmeny evidenčného systému SZTŠ sa platnosť členstva, ktoré bolo uhradené na rok 2023 predlžuje do 31.3. 2024.